אפוטרופסות

 

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 בגיר מגיל 18 ומעלה הופך לישות משפטית נפרדת. עד הגיעו לגיל 18 מוכרים הוריו של הקטין כאפוטרופוסים הטבעיים שלו. הם המחליטים וחותמים עבורו בכל מקום בו נדרשת חתימת בגיר (כגון: פרוצדורה רפואית, הוצאת דרכון, ניהול ענייניו הכספיים וכיוצ"ב). מהגיעו של הקטין לגיל 18 הוא רשאי לחתום באופן עצמאי על חוזים, להסכים לפרוצדורה רפואית וכיוצ"ב החלטות שעד אז נדרשו להם חתימות הוריו.

 

החוק מבחין בין אפוטרופסות טבעית של ההורים לבין אפוטרופסות על פי מינוי. לזו שעל פי מינוי נדרש הליך משפטי בדרך של הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

שלילת מעמדו של הבגיר בעל הכשרות משפטית יכולה להתנהל רק באמצעות הליך משפטי מסודר.

 

קיימות הצדקות שונות בחוק לשלילת מעמד הכשרות המשפטית של הבגיר ומינוי אפוטרופסות לגוף ו/או רכוש שלו והפיכתם למה שנהוג לכנות "חסויים" בלשון רבים או "חסוי" בלשון יחיד. כך לדוגמה הם מבוגרים שמפאת גילם או מצבם הנפשי או הפיזי אינם יכולים לקיים עצמם, בגיר הלוקה בשכלו וכיוצ"ב.

 

המטרה במינוי אפוטרופוס היא לשרת את טובת המבוגר החסוי, לצורך קידום ענייניו וצרכיו של החסוי על הדרך הטובה ביותר.

 

החוק מבדיל בין כמה סוגים של אפוטרופוס ממונה:

 

אפוטרופוס לרכוש: המדובר באפוטרופוס הממונה בהליך משפטי לצורך ניהול ענייני הרכוש של החסוי בלבד. האפוטרופוס פועל כנאמן. כל פעולותיו הינן רק לטובת החסוי. האפוטרופוס לרכוש חייב במתן דין וחשבון תקופתי לאפוטרופוס הכללי ולבית המשפט. אלה מפקחים עליו לאחר קבלת המינוי. בפעולות מסוימות המנויות בסעיף 47 לחוק, כמו לדוגמא פעולות במקרקעין, אף נדרש אישור בית המשפט.

 

אפוטרופוס לגוף: המדובר באפוטרופוס הממונה בהליך משפטי למילוי צרכיו הגופניים של החסוי בלבד, לרבות חתימה על פרוצדורה רפואית וזאת במידה והחסוי אינו יכול לתת את הסכמתו המודעת.

 

 אפוטרופוס כללי לרכוש ולגוף: המדובר באפוטרופוס הממונה לצורך דאגה לכלל ענייניו של החסוי, בין ענייני רכוש ובין ענייני גוף.

 

מינוי האפוטרופוס יכול להיות זמני ו/או משותף, תוך קביעה מצד בית המשפט בדבר חלוקת עבודת האפוטרופסות, בשיתוף מלא או חלקי.

 

 

מי מתמנה כאפוטרופוס?

 

סעיף 34 לחוק מורה מי יכול להתמנות כאפוטרופוס. החוק מבחין בין אפוטרופוס יחיד לאפוטרופוס תאגיד. כיחיד יכול להתמנות בן זוג של החסוי, אחד או יותר מילדיו, קרוב משפחה אחר או אדם פרטי על פי סעיף 45 לחוק. באשר לאפשרות של תאגיד בית המשפט רשאי למנות תאגיד לשמש כאפוטרופוס, כאשר יש עמותות שונות המתמחות באפוטרופסות על חסויים.

 

בצד אפשרות המינוי של יחיד או תאגיד קיימת אפשרות כי המדינה באמצעות האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים תמונה כאחראית על החסוי, וזאת אף שבדרך כלל פונקציה זו עוסקת דרך שגרה בפיקוח על אפוטרופוס ממונה.

 

במידת האפשר ינסה בית המשפט לברר ולכבד את רצון החסוי לזהות האפוטרופוס הממונה. לעתים נעשה הדבר באמצעות תצהיר עליו הוא חתם בעבר ו/או אמירה מפורשת בנושא מצד החסוי הניתנת להוכחה.

 

אין באמור בסקירה זו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

 

 

ליצירת קשר אישי ומיידי עם עו"ד נורית פוגל-ליאון חייגו ל- 03-9041886

או צרו קשר במייל   legalrit@zahav.net.il.